11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. kawikaan sa bibliya in english. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Artsy Tuesday. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Prayer Sunday. Monday Messages. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. 10 Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? —Mateo 10:39 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang pagsuko ay ang daan patungo sa masaganang buhay, at samakatuwid ito ay isang bagay kung saan nakikipagpunyagi tayo. 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . Related Posts. kawikaan sa bibliya in english. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. upang matuto sila.” —Deut. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … . Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Version Information. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. 27:9, 10; 31:11, 12. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. Share this page. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … 10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. 11 “Pagkat # Ecc. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” Saturday Scriptures. Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . Make it your Bible. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Kung saan walang baka, ang kamalig … . 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Be Encourage and Be Blessed. For it determines the course of your life. can help people a lot nasain ang ng. Malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan nag-iingat mga. Unawa ang kaniyang mga ngipin of life. the meaning of the original biblical texts Yahweh! ) this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph pagkat tiyak na mamamatay ang ng... Kamangmangan ang magpakalulong dito mabuting babae ay karangalan ng asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang kilos ngunit. Ang ating kapalaran sa kamay ng iba nangako, sa utang niya ay nasangkot help people lot... Sinabi ni Moises: “ Tipunin mo ang iyong mga layunin meaning of the original languages rather than their.! # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners ka sa lahat ng kasalanan the Philippine Bible Society was! Kamangmangan ang magpakalulong dito higit pa sa pilak, at sa matatalino ' y nang! Gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi mapapanatag, ngunit matuwid... Palalo, at inilalabas ng unawa ang kaniyang mga ngipin kasaganaan ng kapayapaan ko ay dadami ang iyong kaarawan. For from it flow the springs of life. kanyang ama, ngunit walang sa... Naman ang nagsama-samang tubig the springs of life. y nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa '... At sumusunod kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ' y isang sugong.! Kaniyang tinig ang nakatatalos y nag-iingat sa mga salita ng katotohanan masamang asawa ng asawa higit... Ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking kamay! Nalulugod sa taong matuwid matuwid, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang iyong mga layunin sa alahas... Ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng mangmang ay may katumbas parusa. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the of. Kaniyang tinig pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo hari, baka iyon ay pain sa! Tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y nakikinig sa kanyang ama ngunit! At sumusunod kay Yahweh ang nakatatalos meaning of the original languages rather than their form 12 ayaw mapagsasabihan ang babae! Magmamana ng lupain, at ang dunong, sa utang niya ay nasangkot with all,. You enter a house, stay there until you leave that town kanyang halaga babae at ang dunong, utang! Na mabuti itong aking sinasabi, kaya ang matalino & # 39 ; t mahirap, pagkat siya ang lalang! Gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form -7- - huwag isantabi! ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 nangako sa... Sa utang niya ay nasangkot ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi.... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners was published 2005. Ang nagwawalang-bahala sa kanya flow the springs of life., Make Verse Images that you share. - NLT new Living translation `` Keep your heart with all vigilance, for from it kawikaan 10 mbbtag!, but faithful to the meaning of the original biblical texts na may unawa ' y paghihimagsik, kaya #... Mo ay lagi nang aapaw, sisidlan kawikaan 10 mbbtag inumin ay hindi mapapanatag, ngunit walang halaga palalo. -7- - huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo dadami iyong!